KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
Kategorie
e-shop zdarma Bag-in-boxy
e-shop zdarma Krkonošská medovina a likéry
e-shop zdarma Mošty a želé
e-shop zdarma Vinařství Čech
e-shop zdarma Vinařství Krist
e-shop zdarma Vinařství Prátová
e-shop zdarma Vinařství VajbarReklama:

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi nakupujícím zákazníkem (dále jen "kupující") a Ing. Františkem Štěpničkou, který je provozovatelem internetového obchodu http://vinotekacihelna.eshop-zdarma.cz/ (dále jen "prodávající") .

Prodávající

Ing. František Štěpnička
tř. Edvarda Beneše 1563/6
500 12 Hradec Králové
IČ:
465 21 208

DIČ:
CZ470902104

Objednávání

Objednávku je možné provést:
a) na internetovém obchodě
http://vinotekacihelna.eshop-zdarma.cz

b) pomocí e-mailu: akcnivina@seznam.cz
c) telefonicky na čísle: +420 603 147 475

Údaje potřebné pro objednávku:

Kupující je kromě názvů zboží a jeho požadovaného množství povinen vyplnit i další údaje. To provede tak, že se na eshopu zaregistruje jako nový zákazník a vyplní veškeré údaje. Těmito údaji jsou zejména jméno a příjmení, adresa dodání, telefon, e-mail, v případě podnikajících fyzických osob nebo právnických osob pak obchodní jméno a sídlo, jméno a příjmení objednávající osoby, IČ a DIČ. V případě telefonické objednávky nebo objednávky emailem není nutná registrace. Tím však není dotčena povinnost kupujícího uvést údaje nutné k registraci. Kupující souhlasí s poskytnutím jeho osobních údajú České poště nebo jinému dopravci a to včetně čísla telefonu a adresy emailové schránky pro učely snadnějšího doručení zásilky.

Kupní smlouva

Smlouva o koupi zboží je uzavřena závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího zasláním potvrzujícího e-mailu z adresy akcnivina@seznam.cz na e-mailovou adresu kupujícího. Toto potvrzení je zasláno na základě předchozí objednávky ze strany kupujícího. V případě, že je prodávající schopen z důvodu vyprodání zboží dodat jen část objednávky, informuje o tom kupujícího a ten má právo od objednávky odstoupit. 

Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení ze strany prodávajícího lze bez udání důvodu.
V případě, že kupující již zaplatil za zboží, které není prodávající schopen dodat, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu. V případě, že je prodávající schopen z důvodu vyprodání zboží dodat jen část objednávky, informuje o tom neprodleně kupujícího a ten má právo objednávku zrušit nebo potvrdit bez vyprodaného zboží.

Kupující má právo na základě Zákona 367/2000 Sb. par. 53 odst.6 od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebování a v původním obalu poslat na své náklady v uvedené lhůtě zpět. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí jím uhrazenou částku předem dohodnutým způsobem. Po uplynutí lhůty 14 dnů již nemá kupující nárok na odstoupení od kupní smlouvy. Tím není nijak dotčeno jeho právo zboží reklamovat v souladu s platným právním řádem České republiky.

 

Ochrana osobních údajů

 Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, a to za účelem uzavření této Smlouvy, provozování informačního systému webové stránky, vymáhání práv z kupní smlouvy a k marketingovým účelům. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití.

 

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

 

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

 

b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

 

 

Dodací podmínky

Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, nejpozději však do 25 dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech po domluvě s kupujícím může být dodací lhůta delší.

Minimální objednané množství pro zaslání je 1 láhev nebo 1 jiný produkt, pokud se nejedná o láhev. Maximální objednané množství v jednom balíku je 6 lahví. V případě osobního odběru je množství neomezené.

Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty.

K ceně zboží je připočteno poštovné a balné ve výši 155,- v případě odběru dobírkou nebo 135,- v případě platby převodem na účet. V případě, že je objednávka větší než 6 láhví, je poštovné a balné určeno dohodou mezi prodávajícím a kupujícím.

V případě osobního odběru na adrese se poštovné a balné neúčtuje.

 

Osobní odběr je možný na adrese:

 

Restaurace Tekutá Historie, Svatopluka Čecha 282, 55101 Jaroměř

v době:

Po-Ne 14:00-20:00

Na území města Pardubice dovážíme vína až do domu, dopravu si neúčtujeme!


Dovoz po Pardubicích okolí v případě větší objednávky si lze také domluvit individuálně na akcnivina@seznam.cz

Platební podmínky

Všechny ceny uvedené v tomto internetovém obchodě jsou ceny konečné, včetně DPH.
Kupní cena zboží je stanovena ceníkem platným ke dni objednání. K ceně je připočítáno poštovné a balné.

Možné způsoby platby:
dobírkou – platba hotově přepravci při převzetí zboží
hotově – při osobním odběru zboží

převodem na účet – před předvzetím zboží

 

Záruční podmínky

Na veškeré zboží je poskytnuta záruka v rozsahu ustanovení obecně platných předpisů. Počátek záruky stanovuje datum prodeje nebo datum uskutečnění zdanitelného plnění na dodacím listě či daňovém dokladu.
Záruka se nevztahuje na závady způsobené neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou manipulací, mechanickým poškozením, živelnými pohromami nebo vyšší mocí.

Závěrečná ustanovení

Potvrzením objednávky zboží vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami.
Všechny osobní údaje budou uchovávány a chráněny proti zneužití v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a nebudou předány třetí osobě. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky a ceny produktů bez předchozího upozornění.

Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že je starší 18ti let.

Tyto podmínky nabývají platnosti dne 25.7.2011

 

 

 

 

12752 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!